Saturday, February 7, 2009

Cinemal Vision #91

Ivanovo Detstvo (Andrei Tarkovsky, cinematography - Vadim Yusov, 1962)

No comments: